ترجمه و تفسیر حقوقی اینکوترمز 2010 در حقوق تجارت بین المللی

 

گروه E:

 EXW مخفف اصطلاح (Ex Works) تحویل‌ کالا در محل‌ کار (… نام‌ محل‌ مقرر)

 

تعریف: تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ (محل کار).

اصطلاح‌ »تحویل‌ کالا در محل‌ کار» بدین‌ معناست‌ که‌ فروشنده‌ تحویل‌ کالا را هنگامی‌ به‌ انجام‌ می‌رساند که‌ آن‌ را در محل‌ کار خود (یعنی‌ کارگاه‌، کارخانه‌، انبار و غیره‌) به‌ صورتی‌ که‌ برای‌ صدور ترخیص‌ نشده‌ و در وسیله‌ نقلیه‌ دریافت‌ کننده‌ کالا بارگیری‌ نشده‌ است‌، در اختیار خریدار قرار می‌دهد.

بنابراین‌، اصطلاح‌ مزبور مبین‌ حداقل‌ تعهد برای‌ فروشنده‌ است‌. خریدار باید تمام‌ هزینه‌های‌ کالا و خطرهای‌ متوجه‌ آن‌ را در جریان‌ تحویل‌ گرفتن‌ کالا از محل‌ کار فروشنده‌، تقبل‌ کند.

البته‌ اگر طرفین‌ مایل‌ باشند که‌ فروشنده‌ مسئولیت‌ بارگیری‌ کالا برای‌ حرکت‌ را به‌ عهده‌ گیرد و خطرها و هزینه‌های‌ این‌ بارگیری‌ را تقبل‌ کند، این‌ امر باید با افزودن‌ عبارتی‌ صریح‌ بدین‌ منظور در قرارداد فروش‌ روشن‌ شود. هنگامی‌ که‌ خریدار نمی‌تواند به‌ طور مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ تشریفات‌ صدور کالا را انجام‌ دهد، نباید از این‌ اصطلاح‌ استفاده‌ کرد. در چنین‌ اوضاع‌ و احوالی‌ باید اصطلاح‌ (تحویل‌ کالا در محل‌ مقرر به‌ حمل‌ کننده‌) (FCA) را به‌ کار برد، مشروط‌ بر اینکه‌ فروشنده‌ موافقت‌ کند کالا را به‌ هزینه‌ و مسئولیت‌ خود بارگیری‌ خواهد کرد.

الف- تعهدات فروشنده ب- تعهدات خریدار

________________________________________

الف/ 1- تهیه کالا مطابق قرارداد

فروشنده‌ باید کالا و سیاهه‌ تجاری‌ یا پیام‌ الکترونیکی‌ معادل‌ آن‌ را طبق‌ قرارداد فروش‌ و همین‌طور هرگونه‌ گواهی‌ مطابقت‌ دیگری‌ را که‌ ممکن‌ است‌ در این‌ قرارداد درخواست‌ شده‌ باشد، تهیه‌ کند.

ب/ 1- پرداخت قیمت

خریدار باید قیمت‌ کالا را به‌ گونه‌ مقرر در قرارداد فروش‌ پرداخت‌ کند.

________________________________________

الف / 2- مجوزها، اجازه نامه ها و تشریفات

فروشنده‌ باید بنا به‌ درخواست‌ خریدار و به‌ مسئولیت‌ و هزینه‌ او، هرگونه‌ کمکی‌ را در صورت‌ اقتضاء جهت‌ اخذ مجوز صدور یا اجازه‌نامه‌ رسمی‌ دیگری‌ که‌ برای‌ صدور کالا ضروری‌ است‌، مبذول‌ دارد.

ب / 2- مجوزها، اجازه‌نامه ها و تشریفات

خریدار باید به‌ مسئولیت‌ و هزینه‌ خود، هر گونه‌ مجوز یا دیگر اجازه‌نامه‌ رسمی‌ برای‌ صدور و ورود کالا را أخذ کند و در صورت‌ اقتضاء کلیة‌ تشریفات‌ گمرکی‌ جهت‌ صدور آن‌ را انجام‌ دهد.

________________________________________

الف / 3- قراردد حمل بیمه

الف‌) قرارداد حمل

تعهدی‌ ندارد .

ب‌) قرارداد بیمه‌

تعهدی‌ ندارد .

ب / 3- قرارداد حمل بیمه

الف‌) قرارداد حمل

تعهدی‌ ندارد .

ب‌) قرارداد بیمه‌

تعهدی‌ ندارد .

________________________________________

الف/ 4- تحویل دادن

فروشنده‌ باید کالا را در محل‌ مقرر برای‌ تحویل‌، در تاریخ‌ یا ظرف‌ مدت‌ توافق‌ شده‌، یا اگر چنین‌ زمانی‌ تعیین‌ نشده‌ باشد، در زمانی‌ که‌ برای‌ تحویل‌ دادن‌ چنین‌ کالایی‌ متداول‌ است‌، در اختیار خریدار بگذارد. چنانچه‌ در محل‌ مقرر درمورد هیچ‌ نقطه‌ مشخصی‌ توافق‌ نشده‌ باشد یا نقاط‌ متعددی‌ وجود داشته‌ باشد، فروشنده‌ می‌تواند نقطه‌ای‌ را در محل‌ تحویل‌ برگزیند که‌ به‌ بهترین‌ وجه‌ منظورش‌ را تأمین‌ کند.

ب / 4- تحویل گرفتن

خریدار باید هنگامی‌ که‌ کالا طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ و ماده‌ (7) از قسمت‌ الف‌ و همین‌ ماده‌ از قسمت‌ ب‌ تحویل‌ داده‌ شد، آن‌ را تحویل‌ گیرد.

________________________________________

الف / 5- انتقال خطر

فروشنده‌ باید با رعایت‌ مفاد ماده‌ (5) از قسمت‌ ب‌، همه‌گونه‌ خطر از میان‌ رفتن‌ یا آسیب‌ دیدن‌ کالا را، تا زمانی‌ که‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ تحویل‌ داده‌ شود، تقبل‌ کند.

ب / 5- انتقال خطر

خریدار باید

• همه‌گونه‌ خطر از میان‌ رفتن‌ یا آسیب‌ دیدن‌ کالا را، پس‌ از اینکه‌ طبق‌ ماده (4) از قسمت‌ الف‌ تحویل‌ داده‌ شد، تقبل‌ کند.

• چنانچه‌ در دادن‌ اطلاع‌ طبق‌ ماده‌ (7) از قسمت‌ ب‌، قصور ورزد، همه‌گونه‌ خطر از میان‌ رفتن‌ یا آسیب‌ دیدن‌ کالا را پس‌ از تاریخ‌ توافق‌ شده‌ یا انقضای‌ مدت‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تحویل‌ تقبل‌ کند، البته‌ مشروط‌ بر اینکه‌ کالای‌ مزبور به‌ نحو مقتضی‌ برای‌ قرارداد تخصیص‌ یافته‌ باشد، یعنی‌ به‌ عنوان‌ کالای‌ موضوع‌ قرارداد به‌ وضوح‌ کنار گذاشته‌ یا به‌ ترتیبی‌ دیگر مشخص‌ شده‌ باشد.

________________________________________

الف / 6- تقسیم هزینه‌ها

فروشنده‌ باید با رعایت‌ مفاد ماده‌ (6) از قسمت‌ ب‌، کلیة‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ کالا را، تا زمانی‌ که‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ در اختیار خریدار قرار گیرد، پرداخت‌ کند.

ب / 6- تقسیم هزینه‌ها

خریدار باید

• کلیة‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ کالا را، پس‌ از اینکه‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ تحویل‌ داده‌ شد، بپردازد.

هرگونه‌ هزینه‌ اضافی‌ ناشی‌ از قصورش‌ در تحویل‌ گرفتن‌ کالا پس‌ از اینکه‌ در اختیارش‌ قرار گرفت‌، یا ناشی‌ از قصورش‌ در دادن‌ اطلاع‌ مقتضی‌ طبق‌ ماده‌ (7) از قسمت‌ ب‌ را بپردازد، البته‌ مشروط‌ بر اینکه‌ کالای‌ مزبور به‌ نحو مقتضی‌ برای‌ قرارداد تخصیص‌ یافته‌ باشد، یعنی‌ به‌ عنوان‌ کالای‌ موضوع‌ قرارداد به‌ وضوح‌ کنار گذاشته‌ یا به‌ ترتیبی‌ دیگر مشخص‌ شده‌ باشد.

در صورت‌ اقتضاء کلیة‌ حقوق‌ و عوارض‌، مالیاتها و دیگر هزینه‌ها و همین‌طور مخارج‌ تشریفات‌ گمرکی‌ جهت‌ صدور کالا را بپردازد.

• خریدار باید کلیة‌ هزینه‌ها و مخارجی‌ را که‌ فروشنده‌ به‌ خاطر کمک‌ طبق‌ ماده‌ (2) از قسمت‌ الف‌ متحمل‌ می‌شود، تأدیه‌ کند

________________________________________

الف / 7- اطلاع به خریدار

فروشنده‌ باید به‌ خریدار در این‌ مورد که‌ کالا چه‌ وقتی‌ و در کجا در اختیار وی‌ قرار خواهد گرفت‌، اطلاع‌ کافی‌ بدهد.

ب / 7- اطلاع به خریدار

خریدار باید هرگاه‌ حق‌ تعیین‌ تاریخی‌ در مدت‌ توافق‌ شده‌ یا محلی‌ برای‌ تحویل‌ گرفتن‌ کالا با او باشد، در این‌ خصوص‌ به‌ فروشنده‌ اطلاع‌ کافی‌ بدهد.

________________________________________

الف / 8- مدرک تحول، سند حمل و نقل یا پیام الکترونیکی معادل آن

تعهدی‌ ندارد .

ب / 8- مدرک تحویل، سند حمل و نقل یا پیام الکترونیکی معادل آن

خریدار باید مدرک‌ مناسبی‌ که‌ دلیل‌ بر تحویل‌ گرفتن‌ کالا باشد، جهت‌ فروشنده‌ تهیه‌ کند.

_______________________________________

الف / 9- بررسی – بسته بندی – علامت گذاری

فروشنده‌ باید هزینه‌ عملیات‌ بررسی‌ کالا (مانند بررسی‌ کیفیت‌، اندازه‌، وزن‌ و تعداد) را که‌ برای‌ قراردادن‌ کالا در اختیار خریدار لازم‌ هستند، پرداخت‌ کند.

فروشنده‌ باید به‌ هزینه‌ خود، کالا را به‌ گونه‌ای‌ بسته‌بندی‌ کند که‌ برای‌ حمل‌ آن‌، در حد اطلاعاتش‌ از شرایط‌ مربوط‌ به‌ حمل‌(مثلاً شیوه‌های‌ مورد استفاده‌ و مقصد) قبل‌ از انعقاد قرارداد فروش‌، مورد نیاز باشد (مگر اینکه‌ در تجارتی‌ خاص‌ معمول‌ باشد که‌ تحویل‌ کالای‌ موصوف‌ در قرارداد بدون‌ بسته‌بندی‌ صورت‌ گیرد). بسته‌ها باید به‌ گونه‌ مقتضی‌ علامت‌گذاری‌ شوند.

ب / 9- بازرسی کالا

خریدار باید هزینه‌ بازرسی‌ پیش‌ از حمل‌ کالا، از جمله‌ بازرسی‌ به‌ عمل‌ آمده‌ تحت‌ نظارت‌ مقامات‌ کشور صادر کننده‌ را پرداخت‌ کند.

________________________________________

الف / 10- سایر تعهدات

فروشنده‌ باید بنا به‌ درخواست‌ خریدار و به‌ مسئولیت‌ و هزینه‌ او، هرگونه‌ کمکی‌ را جهت‌ تهیه‌ انواع‌ اسناد یا پیامهای‌ الکترونیکی‌ معادل‌ آنها که‌ در کشور محل‌ تحویل‌/ یا مبدأ صادر یا از این‌ کشور ارسال‌ می‌شوند و ممکن‌ است‌ برای‌ صادر یا وارد کردن‌ کالا و در صورت‌ لزوم‌ برای‌ ترانزیت‌ آن‌ از هر کشوری‌ مورد احتیاج‌ خریدار باشند، مبذول‌ دارد.

فروشنده‌ باید بنا به‌ درخواست‌ خریدار، اطلاعات‌ لازم‌ را در مورد بیمه‌ کالا جهت‌ وی‌ تهیه‌ کند.

ب / 10- سایر تعهدات

خریدار باید کلیة‌ هزینه‌ها و مخارج‌ تهیه‌ اسناد یا پیامهای‌ الکترونیکی‌ معادل‌ آنها مذکور در ماده‌ (10) از قسمت‌ الف‌ را پرداخت‌ و هزینه‌ها و مخارجی‌ را که‌ فروشنده‌ به‌ خاطر کمک‌ از این‌ بابت‌ متحمل‌ می‌شود، تأدیه‌ کند.

 

گروه F:

FCA مخفف اصطلاح (Free Carrier)

 

تحویل‌ کالا در محل‌ مقرر به‌ حمل‌ کننده‌ (… نام‌ محل‌ مقرر(

 

تعریف: تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ (تحویل کالا داخل کامیون، ریل و هواپیما). با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می‌باشد. هزینه حمل وبیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاما).

اصطلاح (تحویل‌ کالا در محل‌ مقرر به‌ حمل‌کننده‌) بدین‌ معناست‌ که‌ فروشنده‌ تحویل‌ کالا را هنگامی‌ به‌ انجام‌ می‌رساند که‌ آن‌ را پس‌ از ترخیص‌ برای‌ صدور، در محل‌ مقرر در اختیار حمل‌کنندة‌ تعیین‌ شده‌ از طرف‌ خریدار، قرار دهد. باید متذکر شد که‌ محل‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ تحویل‌، بر تعهد بارگیری‌ و تخلیه‌ کالا در این‌ محل‌ تأثیر دارد. اگر تحویل‌ در محل‌ کار فروشنده‌ انجام‌ پذیرد، فروشنده‌ مسئولیت‌ بارگیری‌ را به‌ عهده‌ دارد. چنانچه‌ بارگیری‌ در محل‌ دیگری‌ صورت‌ گیرد، فروشنده‌ مسئول‌ تخلیه‌ نیست‌.

از این‌ اصطلاح‌ می‌توان‌ برای‌ هر شیوه‌ای‌ از حمل‌ونقل‌ از جمله‌ حمل‌ونقل‌ مرکب‌ استفاده‌ کرد.

(حمل‌کننده‌) به‌ معنای‌ هر شخصی‌ است‌ که‌ طبق‌ قرارداد حمل‌ونقل‌ متعهد می‌شود حمل‌ کالا از طریق‌ راه‌آهن‌، جاده‌، دریا، هوا، آبراههای‌ داخلی‌، یا ترکیبی‌ از این‌ شیوه‌ها را خود انجام‌ دهد یا ترتیبات‌ انجام‌ آن‌ را فراهم‌ آورد.

اگر خریدار شخصی‌ غیر از حمل‌کننده‌ را برای‌ دریافت‌ کالا تعیین‌ کند، فرض‌ بر این‌ است‌ که‌ فروشنده‌ با تحویل‌ کالا به‌ این‌ شخص‌، تعهد خود برای‌ تحویل‌ را به‌ انجام‌ رسانده‌ است‌.

الف- تعهدات فروشنده ب- تعهدات خریدار

________________________________________

الف/ 1- تهیه کالا مطابق قرارداد

فروشنده‌ باید کالا و سیاهه‌ تجاری‌ یا پیام‌ الکترونیکی‌ معادل‌ آن‌ را طبق‌ قرارداد فروش‌ و همین‌طور هر گونه‌ گواهی‌ مطابقت‌ دیگری‌ را که‌ ممکن‌ است‌ در این‌ قرارداد درخواست‌ شده‌ باشد، تهیه‌ کند.

ب/ 1- پرداخت قیمت

خریدار باید قیمت‌ کالا را به‌ گونه‌ مقرر در قرارداد فروش‌ پرداخت‌ کند.

________________________________________

الف / 2- مجوزها، اجازه نامه ها و تشریفات

فروشنده‌ باید به‌ مسئولیت‌ و هزینه‌ خود، هرگونه‌ مجوز یا دیگر اجازه‌نامه‌ رسمی‌ برای‌ صدور کالا را اخذ کند و در صورت‌ اقتضاء کلیة‌ تشریفات‌ گمرکی‌ لازم‌ جهت‌ صدور آن‌ را انجام‌ دهد.

ب / 2- مجوزها، اجازه‌نامه ها و تشریفات

خریدار باید به‌ مسئولیت‌ و هزینه‌ خود، هرگونه‌ مجوز یا دیگر اجازه‌نامه‌ رسمی‌ برای‌ ورود کالا را اخذ کند و در صورت‌ اقتضاء ، کلیة‌ تشریفات‌ گمرکی‌ جهت‌ ورود و ترانزیت‌ آن‌ از هر کشوری‌ را انجام‌ دهد.

________________________________________

الف / 3- قراردد حمل بیمه

الف‌) قرارداد حمل‌

تعهدی‌ ندارد . با وجود این‌ اگر خریدار درخواست‌ کرده‌ یا رویة‌ تجاری‌ مقرر داشته‌ باشد و خریدار در زمان‌ مناسب‌ دستور مغایری‌ نداده‌ باشد،فروشنده‌ می‌تواند به‌ هزینه‌ و مسئولیت‌ خریدار، قرارداد حمل‌ را طبق‌ شرایط‌ متداول‌ منعقد کند. فروشنده‌ می‌تواند از انعقاد قرارداد مزبور خودداری‌ کند و در چنین‌ صورتی‌ باید مراتب‌ را دقیقاً به‌ اطلاع‌ خریدار برساند.

ب) قرارداد بیمه

تعهدی‌ ندارد .

ب / 3- قرارداد حمل بیمه

الف‌) قرارداد حمل‌

خریدار باید به‌ هزینه‌ خود، قرارداد حمل‌ کالا را از محل‌ مقرر منعقد کند، مگر هنگامی‌ که‌ فروشنده‌ به‌ ترتیب‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در بند الف‌) ماده‌ (3) از قسمت‌ الف‌، قرارداد حمل‌ را منعقد کرده‌ باشد.

ب‌) قرارداد بیمه‌

تعهدی‌ ندارد .

________________________________________

الف/ 4- تحویل دادن

فروشنده‌ باید کالا را در تاریخ‌ یا ظرف‌ مدت‌ توافق‌ شده‌ برای‌ تحویل‌، در محل‌ مقرر به‌ حمل‌ کننده‌ یا شخص‌ دیگری‌ که‌ خریدار تعیین‌ کرده‌ یا طبق‌ بند الف‌) ماده‌ (3) از قسمت‌ الف‌، فروشنده‌ او را برگزیده‌ است‌، تحویل‌ دهد.

الف‌) اگر محل‌ مقرر، محل‌ کار فروشنده‌ باشد، هنگامی‌ تحویل‌ انجام‌ می‌شود که‌ کالا در وسیلة‌ نقلیه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ توسط‌ حمل‌کننده‌ای‌ که‌ خریدار یا شخص‌ دیگری‌ که‌ از جانبش‌ عمل‌ می‌کند او را تعیین‌ کرده‌ است‌، بارگیری‌ شده‌ باشد.

ب‌) اگر محل‌ مقرر، جایی‌ غیر از محل‌ مذکور در بند الف‌) باشد، هنگامی‌ تحویل‌ انجام‌ می‌شود که‌ کالا در وسیله‌ نقلیه‌ فروشنده‌ و به‌ صورت‌ تخلیه‌ نشده‌، در اختیار حمل‌ کننده‌ یا شخص‌ دیگری‌ که‌ خریدار تعیین‌ کرده‌ یا فروشنده‌ وی‌ را برگزیده‌ است‌، قرار گیرد.

چنانچه‌ در محل‌ مقرر، در مورد هیچ‌ نقطه‌ مشخصی‌ توافق‌ نشده‌ یا نقاط‌ متعددی‌ وجود داشته‌ باشد، فروشنده‌ می‌تواند نقطه‌ای‌ را در محل‌ تحویل‌ برگزیند که‌ به‌ بهترین‌ وجه‌ منظورش‌ را تأمین‌ کند.

اگر دستورالعمل‌های‌ دقیقی‌ از جانب‌ خریدار وجود نداشته‌ باشد، فروشنده‌ می‌تواند کالا را به‌ طریقی‌ جهت‌ حمل‌ تحویل‌ دهد که‌ شیوه‌ حمل‌ونقل‌، مقدار و یا نوع‌ کالا ایجاب‌ می‌کند.

ب / 4- تحویل گرفتن

خریدار باید هنگامی‌ که‌ کالا طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ تحویل‌ داده‌ شد، آن‌ را تحویل‌ گیرد.

________________________________________

الف / 5- انتقال خطر

فروشنده‌ باید با رعایت‌ مفاد (5) از قسمت‌ ب‌، همه‌ گونه‌ خطر از میان‌ رفتن‌ یا آسیب‌ دیدن‌ کالا را تا زمانی‌ که‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ تحویل‌ داده‌ شود، تقبل‌ کند.

ب / 5- انتقال خطر

خریدار باید

• همه‌ گونه‌ خطر از میان‌ رفتن‌ یا آسیب‌ دیدن‌ کالا را پس‌ از اینکه‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ تحویل‌ داده‌ شد، تقبل‌ کند.

• چنانچه‌ در تعیین‌ حمل‌ کننده‌ یا شخص‌ دیگری‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ قصور ورزد یا حمل‌کننده‌ یا شخص‌ تعیین‌ شده‌ از جانب‌ خریدار در تحویل‌ گرفتن‌ کالا در موعد توافق‌ شده‌ قصور ورزد و یا خریدار در دادن‌ اطلاع‌ مقتضی‌ طبق‌ ماده‌ (7) از قسمت‌ ب‌ قصور ورزد، همه‌گونه‌ خطر از میان‌ رفتن‌ یا آسیب‌ دیدن‌ کالا را پس‌ از تاریخ‌ یا انقضای‌ مدت‌ توافق‌ شده‌ برای‌ تحویل‌ تقبل‌ کند، البته‌ مشروط‌ بر اینکه‌ کالای‌ مزبور به‌ نحو مقتضی‌ برای‌ قرارداد تخصیص‌ یافته‌ باشد، یعنی‌ به‌ عنوان‌ کالای‌ موضوع‌ قرارداد به‌ وضوح‌ کنار گذاشته‌ یا به‌ ترتیبی‌ دیگر مشخص‌ شده‌ باشد.

________________________________________

الف / 6- تقسیم هزینه‌ها

فروشنده‌ باید با رعایت‌ مفاد ماده‌ (6) از قسمت‌ ب‌

• کلیة‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ کالا را تا زمانی‌ که‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌

تحویل‌ داده‌ شود، بپردازد.

• در صورت‌ اقتضاء مخارج‌ تشریفات‌ گمرکی‌ و همین‌ طور کلیة‌ حقوق‌ و عوارض‌، مالیاتها و دیگر هزینه‌های‌ متعلق‌ به‌ صدور کالا را بپردازد.

ب / 6- تقسیم هزینه‌ها

خریدار باید

• کلیة‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ کالا را پس‌ از اینکه‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ تحویل‌ داده‌ شد، بپردازد.

هرگونه‌ هزینه‌ اضافی‌ ناشی‌ از قصورش‌ در تعیین‌ حمل‌کننده‌ یا شخص‌ دیگر طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ یا قصور شخص‌ تعیین‌ شده‌ از جانبش‌ در دریافت‌ کالا در موعد توافق‌ شده‌، و یا ناشی‌ از قصورش‌ در دادن‌ اطلاع‌ مقتضی‌ طبق‌ ماده‌ (7) از قسمت‌ ب‌ را بپردازد، البته‌ مشروط‌ بر اینکه‌ کالای‌ مزبور به‌ نحو مقتضی‌ برای‌ قرارداد تخصیص‌ یافته‌ باشد، یعنی‌ به‌ عنوان‌ کالای‌ موضوع‌ قرارداد به‌ وضوح‌ کنار گذاشته‌ یا به‌ ترتیبی‌ دیگر مشخض‌ شده‌ باشد.

• در صورت‌ اقتضاء کلیة‌ حقوق‌ و عوارض‌، مالیاتها و دیگر هزینه‌ها و همین‌طور مخارج‌ انجام‌ تشریفات‌ گمرکی‌ جهت‌ ورود کالا و ترانزیت‌ آن‌ از هر کشوری‌ را بپردازد.

________________________________________

الف / 7- اطلاع به خریدار

فروشنده‌ باید به‌ خریدار در این‌ مورد که‌ کالا طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ تحویل‌ داده‌ شده‌ است‌، اطلاع‌ کافی‌ بدهد. اگر حمل‌کننده‌ از تحویل‌ گرفتن‌ کالا طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ در موعد توافق‌ شده‌ خودداری‌ ورزد، فروشنده‌ باید مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ خریدار برساند.

ب / 7- اطلاع به خریدار

خریدار باید در مورد نام‌ شخص‌ تعیین‌ شده‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌، به‌ فروشنده‌ اطلاع‌ کافی‌ بدهد و در صورت‌ لزوم‌، شیوه‌ حمل‌ونقل‌ و تاریخ‌ یا مدت‌ تحویل‌ کالا به‌ این‌ شخص‌ و بسته‌ به‌ مورد، نقطه‌ای‌ را در محلی‌ که‌ کالا در آنجا باید به‌ شخص‌ مزبور تحویل‌ داده‌ شود، مشخص‌ سازد.

________________________________________

الف / 8- مدرک تحول، سند حمل و نقل یا پیام الکترونیکی معادل آن

فروشن

/ 1 نظر / 159 بازدید
همراه رایانه

با سلام همراه رایانه مرکز پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر و موبایل به صورت شبانه روزی،حتی روزهای تعطیل تلفن تماس9099070345 Poshtyban.ir